Van de kerkenraadstafel (3)

Impressie van de kerkenraadsvergaderingen van 21 oktober en 30 november

Het zal niemand bevreemden, dat het in de vergaderingen van de kerkenraad nu gaat over “vacante zaken” én over alle coronamaatregelen. Om met de laatsten te beginnen: in september leek alles weer normaal te worden, maar helaas zijn we nu weer bijna terug bij af. De vergadering van oktober kon nog gewoon in de Kruiskerk, maar in november zaten de kerkenraadsleden thuis en vergaderden we online. Leuk is het niet, maar het is even niet anders.

Corona blijft ons lastig vallen en ons bezighouden. Maar  de “vacante zaken” eisen natuurlijk de meeste aandacht op.  Zoals bekend moeten we, voordat we een predikant mogen beroepen, eerst ons beleidsplan actualiseren, daarna een profiel maken voor een te beroepen predikant en daarbij ook een werkplan opstellen. Een hele klus! We zijn dankbaar, dat hiervoor een aantal gemeenteleden zich willen inzetten. Zij vormen een kerngroep, die samen met (externe) ondersteuning van Arianne Lodder hiermee aan de slag zijn gegaan. Wanneer het beleidsplan, het profiel en het werkplan gereed zijn, kunnen we toestemming vragen om een predikant te mogen beroepen. Overigens pas nadat ook alle gemeenteleden gelegenheid hebben gehad om hierover iets te zeggen. Dat zal waarschijnlijk in de tweede helft van januari gebeuren. Toestemming moeten we vragen aan het  Breed Moderamen van onze Classis. Daarbij is dan ook een, zo genoemde, solvabiliteitsverklaring nodig, waarmee we moeten laten zien dat we  een predikant kunnen (blijven) betalen. Pas als we daarop groen licht hebben gekregen, kan het echte beroepingswerk starten. We verwachten dat dit rond begin maart 2022 zal zijn. Ondertussen kan een beroepingscommissie zich wel alvast voorbereiden op haar taak en daarom hebben we in de vergadering van oktober ook gesproken over de te benoemen leden van zo’n commissie. In de vergadering van 30 november is de commissie benoemd en is haar opdracht vastgesteld.

Al met al moet er veel gedaan worden en duurt het ook nog wel een tijd voordat we een nieuwe eigen predikant hebben. Het preekrooster voor het jaar 2022 zullen we geheel invullen met gastpredikanten. We zijn ook blij, dat onze gemeenteleden dominee Jaap Timmers en van zijn vrouw, Dorothea Timmers- Huigens, een flink aantal diensten willen doen.

Naast de bovengenoemde punten hebben we in de beide vergaderingen de begrotingen van de Diaconie en van de kerk behandeld. Die begrotingen zijn gepubliceerd in de Oikos, dus daar hoef ik hier verder niets over te zeggen.

In de vergadering van oktober hebben we ook gesproken over het einde van ons kerkblad Oikos. Gelukkig lag er ook een goed voorstel  over de opzet van een nieuw kerkblad. Iedereen was erg enthousiast over het voorstel, dat de werkgroep communicatie deed. De teleurstelling was daarom ook groot toen, in de vergadering van november, de werkgroep moest meedelen dat het maken en uitgeven van een nieuw kerkblad niet van de grond komt. Want, ondanks een ruim verspreide uitnodiging, was er weinig tot geen belangstelling voor de informatieavond over die nieuwe opzet en is er ook niemand gevonden die op een of andere wijze zich hiervoor wil inzetten. Heel teleurstellend en heel erg jammer! We dreigen dus een gemeente zonder eigen kerkblad te worden. De kerkenraad hoopt, dat de brief over dit onderwerp, die o.a. bij de laatste editie van Oikos was gevoegd, toch mogelijk nog leidt tot aanmelding van nieuwe redactieleden.

Tenslotte kan ik nog melden dat we de in komende tijd, als opening van  de vergadering van de kerkenraad , telkens een stukje van de visienota van de PKN bespreken. De titel hiervan is:  “ Van U is de Toekomst”!  In dat vertrouwen doen we ook ons werk binnen de kerkenraad. Dat geeft rust, ondanks alle drukte.

Arie van Rijn, scriba.