Predikantsvacature: hoe nu verder? – bericht van de kerkenraad

Het afscheid van onze beide predikanten levert voor onze gemeente een groot gat op. Dat realiseren we ons als kerkenraad heel goed, en achter de schermen zijn we al een tijdje bezig om te onderzoeken hoe we de werkzaamheden van de beide predikanten op kunnen vangen; allereerst natuurlijk de preekvoorziening voor de komende zondagen en het crisispastoraat. Vervolgens ook het kerkenwerk van alledag en, zeker niet onbelangrijk, het voorbereiden van de zoektocht naar de invulling van de ontstane vacatures. Via de nieuwsbrief zullen we geregeld informatie geven over deze zaken.

Preekrooster/gastpredikanten
Het preekrooster is grotendeels ingevuld tot einde van dit jaar. Dit was geen eenvoudige taak, mede omdat in deze omgeving van West-Brabant een groot aantal kerkelijke gemeenten een vacante periode meemaken. Toch hebben we van veel kanten medewerking gekregen, en daar zijn we dankbaar voor! Onze zondagse erediensten kunnen gewoon doorgaan.

Ambulant predikant
Er zijn ook nog vele andere werkzaamheden, die niet alleen door ons pastorale team en leden van de kerkenraad ingevuld kunnen worden. Om hier de nodige hulp voor in te schakelen hebben we de volgende stappen ondernomen:

  • We zijn bezig om een ambulant predikant aan te trekken via het dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Een ambulant predikant is een dominee die voor maximaal 2 jaar en met een maximumaanstelling van 50% binnen onze gemeente aan de slag gaat. Hij of zij blijft als predikant in algemene dienst verbonden aan de PKN en richt zich voornamelijk op de lopende werkzaamheden in de gemeente: pastoraat (inclusief uitvaarten), gemeente-opbouw en jeugdwerk.
  • Helaas heeft onze vraag aan het dienstencentrum tot nu toe nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, gewoonweg omdat er landelijk heel veel vraag is naar ambulante predikanten. Wel heeft het dienstencentrum een oproep geplaatst voor een geschikte kandidaat voor onze gemeente.
  • Naast een mogelijk ambulante predikant zullen mogelijk ook nog andere arbeidskrachten ingehuurd gaan worden, omdat werkzaamheden van 2 predikanten niet met 50% ingehuurde ambulante predikant ingevuld kan worden.
  • Ook hebben we in de omgeving bij enkele personen de vraag weggelegd of zij bereid zijn om gedurende de vakantieperiode (of mogelijk langer) de pastorale werkzaamheden binnen onze gemeente op te pakken.

Voorbereiding beroepingsproces
De kerkenraad wil zich, voordat we het beroepingsproces starten, eerst goed bezinnen. Opnieuw kijken naar het beleidsplan; “wat willen we en wat kunnen we”. Ook om nog eens goed na te denken over het profiel van onze gemeente, om van daaruit een goed predikants-profiel af te leiden. Hierbij vragen we hulp en begeleiding van een professional, en uiteraard zal iedereen van onze gemeente hierbij op één of andere manier betrokken worden. Naar verwachting starten we dit traject direct na de zomervakantie en hopen we eind van dit jaar met het daadwerkelijke beroepingsproces te starten.

Consulent
Gebruikelijk is dat een vacante gemeente, vanuit de werkgemeenschap van predikanten uit de omgeving, een consulent krijgt toegewezen. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem. Vanuit de werkgemeenschap van predikanten is dominee van het Maalpad uit de protestantse gemeente Halsteren – Nieuw Vossemeer aan onze gemeente toegewezen.

Bereikbaarheid
Voor niet al te dringende zaken kunt u een mailtje sturen naar de scriba: scriba@pgrkruiskerk.nl. Voor alle pastorale vragen, ook voor de crisissituaties, kunt u bellen naar: het pastorale team. (Tiny Dekker, tel.nr. 06-15190254/ Wim Schot, tel.nr. 06-43179026)

Leane Compagne (voorzitter kerkenraad)